Propozycje wydawnicze można wysyłać na adres: redakcja@bukowylas.pl,
w temacie maila umieszczając tytuł dzieła i informację o jego rodzaju.
Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje zawierające całość utworu, streszczenie/konspekt oraz informację o autorze i jego dorobku literackim.

Wydawnictwo nie przyjmuje propozycji wydawniczych nadesłanych pocztą tradycyjną, nie udostępnia recenzji wewnętrznych
oraz nie zwraca niezamówionych materiałów.
Brak odpowiedzi na ofertę w ciągu 3 miesięcy oznacza brak naszego zainteresowania. Prosimy o nienadsyłanie propozycji niezgodnych
z naszym profilem wydawniczym.